Balik

Karnawał to czas zabaw i tańców.
Z tej okazji w naszej szkole odbył się bal przebierańców. Uczniowie z klas 1-3 zaprezentowali się w ciekawych strojach i bawili się wspólnie przy muzyce. Popatrzmy jak świetnie wyglądali.
(więcej zdjęć na Facebook-Zespół Szkół nr 5)
m1

Dzień OTWARTYCH DRZWI w naszej szkole.

16 lutego w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie. Podczas zwiedzania „Piątki” na dzieci czekały liczne atrakcje i zadania do wykonania, między innymi:  doświadczenia chemiczne, matematyczne, polonistyczne, łamigłówki, ciekawostki z dziedziny fizyki, chemii, geografii, zajęcia plastyczne. Przyszli pierwszoklasiści brali udział w konkursach, zadaniach manualnych i sportowych. Rodzice mieli natomiast możliwość rozmowy z nauczycielami, specjalistami i dyrekcją.

IMG-20190216-WA0046IMG-20190216-WA0027IMG-20190216-WA0017IMG-20190216-WA0007IMG-20190216-WA0021IMG-20190216-WA0037

Pamiętamy o powstańcach wielkopolskich

12   lutego 2019 roku uczniowie klasy 8 b i 6 SP nr 5 w Jarocinie zorganizowali uroczystą akademię na cześć  powstańców wielkopolskich.

W trakcie uroczystości wyświetlono film o bohaterskich powstańcach, zrealizowany przez młodzież uczącą się w ZSP nr 2 w Jarocinie, autorstwa Agnieszki Urbaniak. Następnie dzieci odczytały fragmenty książki A. Gogulskiego: „…Zaczęło się w Jarocinie”. Pięknie wyrecytowane przez uczniów wiersze patriotyczne nadały naszej uroczystości wyjątkowo podniosły i refleksyjny charakter.  Wzruszającym momentem akademii było wspólne odśpiewanie „Roty” M. Konopnickiej.

Cieszy nas fakt, iż wiedza uczniów naszej szkoły o doniosłej roli zrywu Wielkopolan w procesie odradzania się niepodległego państwa polskiego jest coraz większa.

mi

Dzień Babci i Dziadka

m1m2IMG_4251

Uczniowie klasy 2 a zaprosili swoich dziadków do szkoły. Zaprezentowali ” Czerwonego Kapturka”,  recytowali wiersze, zaśpiewali piosenki i zatańczyli. Dziadkowie uczestniczyli w przygotowanych konkursach, a na końcu wykonano wspólne zdjęcie.

m6

Sprawozdanie z dyżuru klasy Ve

OD 03.12.2018- do  21.12.2018r. klasa V e pełniła dyżur w szkole. Polegał on na pilnowaniu porządku na I i II pietrze szkoły i na łączniku oraz przy drzwiach wejściowych.Do zadań dyżurnych należało układanie plecaków, powieszanie pozostawionej na podłodze odzieży ,podnoszenie śmieci.Podczas tych trzech tygodni dyżuru ,klasa zorganizowała konkurs na Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy . Wyniki konkursu;
I miejsce IV a ,II miejsce IV d ,III miejsce IV e

W kategorii klas V
I miejsce V c i V d

II miejsce klasa V b
III miejsce klasa V f
W konkursie brały udział wszystkie klasy piąte i czwarte.

Regulamin V edycji konkursu plastycznego „Moja ulubiona zabawka ‘’

1.Organizator konkursu

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie ma przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 6 do 7 lat do wzięcia udziału w konkursie, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.Cel konkursu

Dzieci, kiedy tylko mogą, wyrażają swoje myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość odkrywania otaczającego je świata. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji. Czytaj dalej

Zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie z rocznika 2012 na rok szkolny 2019/2020 odbywają się w terminie: 28 stycznia 2019 r. – 28 lutego 2019 r. w godzinach 7.30 – 15.30 (w sekretariacie szkoły).

Serdecznie zapraszamy!

„Dzień Otwartych Drzwi” w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie odbędzie się 16 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Będzie wówczas można obejrzeć szkołę, porozmawiać z dyrekcją szkoły, nauczycielami, obejrzeć zajęcia prowadzone przez uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy!!!!

Obowiązek szkolny

DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

(W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy złożyć wraz z wnioskiem i opinią również kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.)

2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki

(Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek przedszkolny / szkolny / nauki w innej szkole lub w szkole za granicą. Służy do kontroli obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki.)

 

 

 

AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA I KONTROLI OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO I NAUKI

 (sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe [art. 31 - 42])

_______________________________________________________________________________

 

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;

- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

3. Kontrolowanie spełniania obowiązku przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje takie dziecko, jeżeli dziecko: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

6.  Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

-  realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

7. Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 

12. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

 

13. Niespełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.