Archiwa autora: Maria Wieruszewska

Obowiązek szkolny

DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

(W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy złożyć wraz z wnioskiem i opinią również kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.)

2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki

(Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek przedszkolny / szkolny / nauki w innej szkole lub w szkole za granicą. Służy do kontroli obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki.)

 

 

 

AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA I KONTROLI OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO I NAUKI

 (sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe [art. 31 - 42])

_______________________________________________________________________________

 

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;

- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

3. Kontrolowanie spełniania obowiązku przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje takie dziecko, jeżeli dziecko: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

6.  Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

-  realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

7. Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 

12. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

 

13. Niespełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego

powst wlkp 2017 2150100. rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego została uczczona cyklem zajęć polonistycznych. Uczniowie integracyjnej  klasy 6c napisali i wygłosili przemówienia poświęcone temu wydarzeniu historycznemu. Prześledzili wygląd umundurowania Polaków biorących udział w powstaniu. Opisali wygląd munduru powstańczego. Efekty poszukiwań przedstawili na forum klasy. Zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy autentycznym mundurze powstańca z 1918 roku. Przygotowali również prezentacje na temat osiągnięć nauki, techniki, gospodarki, kultury i olimpijczyków pierwszych lat niepodległej ojczyzny. Wspólnie odkrywali mało znanych im, choć jakże zasłużonych dla naszej ojczyzny  Polaków.
Cykl lekcji przygotowały i przeprowadziły polonistka Teresa Domagała- Szymczak i nauczyciel wspomagający Katarzyna Marciniak.

Przemówienie VIc

opracowała: Teresa Domagała-Szymczak
powst wlkp 2017 2253 Jarosławiec 2017 2156

Jarosławiec 2017 2143

Dyżur klasy VII b

Screenshot_20180606-165037Dyżur klasy 7b

Klasa VII b dyżurowała w dniach od 7.05 do 23.05. W tym czasie zorganizowaliśmy zbiórkę sprzętów sportowych, gier oraz maskotek do świetlicy szkolnej. W akcję chętnie zaangażowało się wiele klas. Zebrane przedmioty przekazane zostały na ręce opiekunek. Mamy nadzieję, że zabawki będą długo wywoływały uśmiechy na twarzach podopiecznych świetlicy.