Regulamin V edycji konkursu plastycznego „Moja ulubiona zabawka ‘’

1.Organizator konkursu

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie ma przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 6 do 7 lat do wzięcia udziału w konkursie, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.Cel konkursu

Dzieci, kiedy tylko mogą, wyrażają swoje myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość odkrywania otaczającego je świata. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.

 3.Uczestnicy konkursu

 Uczestnikami konkursu plastycznego są dzieci przedszkolne z obszaru gminy Jarocin w wieku od 6 do 7 lat.

 4.Termin i miejsce konkursu

 Konkurs odbędzie się 16 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.

 5.Wymogi techniczne i formalne

 Temat pracy: Moja ulubiona zabawka.

Format pracy: A4

Forma pracy: indywidualna

Technika: dowolna (wyklejanie, wydzieranie, malowanie, rysowanie itp.) bez użycia gotowych elementów. Każdy uczestnik otrzymuje papier oraz pozostałe materiały i przybory.

Czas na wykonanie: 60 minut

 6. Zgłoszenia

 Zgłoszenia chętnych dzieci prosimy przesłać do 14 lutego 2019 r. na adres mailowy szkola5jarocin@op.pl lub telefonicznie na numer (62) 747 20 06.

 7. Kryterium oceny

 Kryteriami wyboru najlepszych prac będą przede wszystkim walory artystyczne i estetyczne, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.

 8. Jury, wyłonienie zwycięzców

 Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w ZS nr 5 w Jarocinie, na które zapraszamy uczestników konkursu i ich opiekunów.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zamieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły: szkola5jarocin@op.pl. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i niespodziankę.

 9. Postanowienie końcowe

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych niezgodnych z prawdą.

Organizator zastrzega prawo do zatrzymania i wystawienia prac konkursowych.

 10. Informacje dodatkowe

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej szkola5jarocin.pl

Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 Organizatorzy:

Anna Małgorzata Kardas

Katarzyna Obarska