ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 W terminie od dnia 11 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie: 062 747-20-06 (sekretariat) lub 508-056-398 (dyrektor).

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo pobrania tutaj
2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołydo pobrania tutaj

 

Publikacja przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów:

- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 9 marca 2022r.

po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 10 marca 2022r. do 15 marca 2022r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym)do pobrania tutaj

- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 16 marca 2022r.

 

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Burmistrza Jarocina – do pobrania tutaj


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.