Cele i zadania świetlicy

ŚWIETLICA SZKOLNA – cele i zadania

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie  i pożytecznie spędzić czas. W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi:

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.
m1
 • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe, wizyty  w bibliotece,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych,
m7
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 •    czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystanie z  gier zgromadzonych w świetlicy,
  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
  • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
  • poznawanie ciekawych ludzi i miejsc,
 •  eksponowanie prac uczniów na gazetkach ściennych, dekorowanie świetlicy i jadalni.
m3

GŁÓWNYMI ZADANIAMI ŚWIETLICY SĄ:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
 • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.