Biblioteka – regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 I.            Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 2. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji.
 3. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 9. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką (obiegówka).

    II.            Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć  trzy książki  na okres dwóch tygodni                                    z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ), a także wypożyczając je nauczycielowi do klasopracowni (na dłuższy okres lub tylko na lekcję).

 III.            Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.  W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.