Czytelnia – regulamin

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 5. Książki ze zbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 7. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.
 8. Kopiowanie dozwolone jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
 10. Za stan książek i czasopism odpowiada korzystający z nich czytelnik.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 6. Nie można wykorzystać komputera do gier i zabaw.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 8. Uczniowie  mogą używać własnych płyt CD, DVD lub innej przenośnej pamięci w celach edukacyjnych.
 9. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać             i rozłączać kabli zasilających).
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 12. Podczas pracy w IMCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek                  i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 13. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych, poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, Internetu, wykonywania prac do nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.
 14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika.
 15. Istnieje możliwość korzystania z drukarki i kserokopiarki  (max. 5 stron).
 16. Z ICIM nie można korzystać podczas przerw (w wyjątkowych sytuacjach – za pozwoleniem nauczyciela bibliotekarza).

Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.