Rekrutacja

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W terminie od dnia 23 stycznia 2018r. do dnia 28 lutego 2018r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2011 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 oraz dodatkowo dzieci z rocznika 2012 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty rekrutacyjne można pobierać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 15:30 lub ze szkolnej strony internetowej (odnośniki poniżej):

1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁYdo pobrania tutaj

2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁYdo pobrania tutaj

3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA, które należy złożyć w terminie od 07.03.2018r. do 09.03.2018r. (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły)  - do pobrania tutaj

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (niezbędne do wydania legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych) – do pobrania tutaj

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.01.2018r. – 28.02.2018r.

15.03.2018r. – 20.03.2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018r. – 05.03.2018r.

23.03.2018r. – 27.03.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej

06.03.2018r.

30.03.2018r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.03.2018r. – 09.03.2018r.

03.04.2018r. – 04.04.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

12.03.2018r.

06.04.2018r.

 

OBWÓD SZKOLNY

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin - ulice:  Alfreda Brandowskiego, Bluszczowa, Bogusław, Bohaterów Jarocina, Osiedle Bogusław, Deszczowa, Długa, Mjr Zbigniewa Gorzeńskiego, Glinki, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, dr Jordana, Jarmarczna, Jesienna, Jeżynowa, Stanisława Karwowskiego, kpt Bronisława Kirchnera, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Lisia, Lipowa, Leszczyce, Maratońska, kpr. Franciszka Matuszaka, Stanisława Mikołajczyka, Magnoliowa, Śniadeckich, Świętego Ducha, Parkowa, Park, Poziomkowa, Olimpijska, Okrężna, 700-lecia, Osiedle Tysiąclecia, Gen. Stanisława Taczaka, Stawna, Sosnowa, Sportowa, Generała Władysława Sikorskiego,  Skowronkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiosenna, Ludwika Waryńskiego, Zajęcza, Wodna od nr 17 do końca i od nr 24 do końca, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Do Zdroju, Zapłocie, Żerkowska, Żurawia, Żurawinowa, Veldhoven, Kwiatowa, Marcina Kasprzaka, Słoneczna, Zimowa, Sarnia, Wilcza, Zamkowa.