przeniesienia uczniów

PRZENIESIENIA UCZNIÓW

 O przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej i gimnazjum w czasie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.

Do klasy programowo wyższej (na okres programowo wyższy) w szkole podstawowej i gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)     świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)     pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

3)     świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi,
są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

Dziecko zostaje przyjęte do szkoły podstawowej / gimnazjum z dniem wskazanym na zawiadomieniu o przekazaniu ucznia, sporządzonym przez szkołę, w której uczeń pobierał naukę do czasu jego przeniesienia.

Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie / Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

W przypadku przeniesienia ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
w Jarocinie / Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie do innej szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia wraz
z  informacją o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Dziecko zostaje przekazane do innej szkoły podstawowej lub gimnazjum z dniem wskazanym na potwierdzeniu przyjęcia ucznia, sporządzonym przez szkołę, w której uczeń pobierał będzie naukę po jego przeniesieniu.

Oświadczenie o przeniesieniu dziecka do innej szkoły -do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.