Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

s1

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie  i pożytecznie spędzić czas. W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:50 do16:30.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi:

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.

m1

 • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe, wizyty  w bibliotece,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych,

m7

 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 •    czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystanie z  gier zgromadzonych w świetlicy,
  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
  • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
  • poznawanie ciekawych ludzi i miejsc,

m3

 •  eksponowanie prac uczniów na gazetkach ściennych, dekorowanie świetlicy i jadalni.

GŁÓWNYMI ZADANIAMI ŚWIETLICY SĄ:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
 • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

1. Zasady ogólne:

 1. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów:

-dojeżdżających

-zgłoszonych przez rodziców

-nie uczęszczających na lekcje wychowania fizycznego, religii

-oczekujących na zajęcia pozalekcyjne

-z trudnościami w nauce na wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z rodzicami

-w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela.

2. Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna.

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:50 do 16:30

2. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:

1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie po skończonych zajęciach.

2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:

-dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

-aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

-zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków

-dbania o czystość i porządek

-szanowania gier i przyborów

- zgłaszania u wychowawców wszelkich wyjść i nieobecności (np. toaleta, komputery, biblioteka, pielęgniarka, wychowawca, itd.)

3.Podczas trwania lekcji obowiązuje zakaz chodzenia po szkole.

4.Uczniowie dowożeni po skończonych zajęciach oczekują na autobus w świetlicy.

3. Zasady odbioru ze świetlicy:

1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. ( pierwsza strona karty)

2. Uczniowie mogą samodzielnie opuszczać świetlicę w wyznaczonych przez rodziców godzinach po uprzednim podpisaniu oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczny powrót dziecka do domu. ( pierwsza strona karty)

3. Uczniowie dowożeni są doprowadzani do autobusu przez opiekuna świetlicy.

4. Zasady zwolnień ze świetlicy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa:

1. Uczeń chcący wyjść ze świetlicy poza wcześniej ustalonymi godzinami pobytu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zwolnienia od rodziców(na kartce lub                 w zeszycie wychowawczym). Ustna prośba uczniów nie będzie uwzględniana.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne (62 747 20 06)

2. Rodzice uczniów dojeżdżających proszeni są o zgłoszenie osobiście u wychowawcy świetlicy wcześniejszy odbiór dziecka niż w ustalonym harmonogramie odwozów.

3. W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko po zajęciach w szkole i nie będzie go już w tym dniu w świetlicy zgłaszają ten fakt do wychowawcy świetlicy.

INFORMACJA

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach!

Za bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie lub ich pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.

Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.