Przeniesienia uczniów

PRZENIESIENIA UCZNIÓW 

O przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” przechodzącego z innej szkoły w trakcie trwania nauki decyduje każdorazowo dyrektor szkoły.

Wniosek do szkoły podstawowej dla uczniów przechodzących z innych szkół w trakcie trwania nauki nowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu - 

W przypadku przeniesienia ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie do innej szkoły, rodzic ucznia (opiekun prawny) obowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły i złożenie stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkolnym lub - Oświadczenie o przeniesieniu ucznia do innej szkoły