Przeniesienia uczniów

PRZENIESIENIA UCZNIÓW 

O przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” przechodzącego z innej szkoły w trakcie trwania nauki decyduje każdorazowo dyrektor szkoły.

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

W przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie:

1. kserokopię ostatniego świadectwa
2. zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)

Wniosek o przyjęcie do SP 5 w trakcie trwania nauki dla dzieci posiadających obywatelstwo polskie

W przypadku dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego:

1. kserokopię decyzji PESEL dziecka
2. kserokopię paszportu dziecka (jeśli posiada)
3. kserokopię aktu urodzenia
4. wykaz ocen uzyskanych w szkole za granicą lub kserokopię ostatniego świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego w szkole w Polsce
5. zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)

Wniosek o przyjęcie do SP 5 w trakcie trwania nauki dla dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu – 

W przypadku przeniesienia ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie do innej szkoły, rodzic ucznia (opiekun prawny) obowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły i złożenie stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkolnym lub – Oświadczenie o przeniesieniu ucznia do innej szkoły