Obowiązek szkolny

DO POBRANIA:

1. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego
(W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy złożyć wraz z wnioskiem i opinią również kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.) pobierz tutaj: Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
pobierz tutaj: Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki
(Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek przedszkolny / szkolny / nauki w innej szkole lub w szkole za granicą. Służy do kontroli obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki.)
pobierz tutaj: Oświadczenie-o-miejscu-spełniania-obowiązku-przedszkolnego-szkolnego-nauki2

 


AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA I KONTROLI OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO I NAUKI (sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe [art. 31 – 42])

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:
– dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
– zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
– informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;
– zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.
3. Kontrolowanie spełniania obowiązku przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje takie dziecko, jeżeli dziecko: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
6.  Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
– uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
–  realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
7. Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
– dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
– zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
– zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
12. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.
13. Niespełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.