Regulamin pracy świetlicy szkolnej

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

1. Zasady ogólne:

 1. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów:
 • dojeżdżających
 • zgłoszonych przez rodziców
 • nie uczęszczających na lekcje wychowania fizycznego, religii
 • oczekujących na zajęcia pozalekcyjne
 • z trudnościami w nauce na wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z rodzicami
 • w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela.

2. Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna.

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30

————————————————————————————————————-

2. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:

1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie po skończonych zajęciach.

2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:

 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych
 • zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków
 • dbania o czystość i porządek
 • szanowania gier i przyborów
 • zgłaszania u wychowawców wszelkich wyjść i nieobecności (np. toaleta, komputery, biblioteka, pielęgniarka, wychowawca, itd.)

3. Podczas trwania lekcji obowiązuje zakaz chodzenia po szkole.

4. Uczniowie dowożeni po skończonych zajęciach oczekują na autobus w świetlicy.

————————————————————————————————————-

3. Zasady odbioru ze świetlicy:

1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. ( pierwsza strona karty)

2. Uczniowie mogą samodzielnie opuszczać świetlicę w wyznaczonych przez rodziców godzinach po uprzednim podpisaniu oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczny powrót dziecka do domu. ( pierwsza strona karty)

3. Uczniowie dowożeni są doprowadzani do autobusu przez opiekuna świetlicy.

————————————————————————————————————-

4. Zasady zwolnień ze świetlicy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa:

1. Uczeń chcący wyjść ze świetlicy poza wcześniej ustalonymi godzinami pobytu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zwolnienia od rodziców(na kartce lub w zeszycie wychowawczym). Ustna prośba uczniów nie będzie uwzględniana.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne (62 747 20 06)

2. Rodzice uczniów dojeżdżających proszeni są o zgłoszenie osobiście u wychowawcy świetlicy wcześniejszy odbiór dziecka niż w ustalonym harmonogramie odwozów.

3. W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko po zajęciach w szkole i nie będzie go już w tym dniu w świetlicy zgłaszają ten fakt do wychowawcy świetlicy.

————————————————————————————————————-

WAŻNA INFORMACJA

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach!

Za bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie lub ich pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.

Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane