Rekrutacja do I klasy

ZAPISY DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W terminie od dnia 28 stycznia 2019r. do dnia 28 lutego 2019r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2012 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 oraz dodatkowo dzieci z rocznika 2013 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty rekrutacyjne można pobierać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 15:30 lub ze szkolnej strony internetowej (odnośniki poniżej):

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły


2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

3. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do szkoły (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym) - 

Potwierdzenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej w terminie od 12 marca 2019r. do 15 marca 2019r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 14.01.2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości w dniu 11 marca 2019r. 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2010

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.01.2019r. – 28.02.2019r.

01.08.2019r. – 05.08.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019r. – 08.03.2018r.

06.08.2019r. – 07.08.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej

11.03.2019r.

08.08.2019r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.03.2019r. – 15.03.2019r.

12.08.2019r. – 13.08.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

18.03.2019r.

14.08.2019r.

 

OBWÓD SZKOLNY

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin - ulice:  Alfreda Brandowskiego, Bluszczowa, Bogusław, Bohaterów Jarocina, Osiedle Bogusław, Deszczowa, Długa, Mjr Zbigniewa Gorzeńskiego, Glinki, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, dr Jordana, Jarmarczna, Jesienna, Jeżynowa, Stanisława Karwowskiego, kpt Bronisława Kirchnera, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Lisia, Lipowa, Leszczyce, Maratońska, kpr. Franciszka Matuszaka, Stanisława Mikołajczyka, Magnoliowa, Śniadeckich, Świętego Ducha, Parkowa, Park, Poziomkowa, Olimpijska, Okrężna, 700-lecia, Osiedle Tysiąclecia, Gen. Stanisława Taczaka, Stawna, Sosnowa, Sportowa, Generała Władysława Sikorskiego,  Skowronkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiosenna, Ludwika Waryńskiego, Zajęcza, Wodna od nr 17 do końca i od nr 24 do końca, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Do Zdroju, Zapłocie, Żerkowska, Żurawia, Żurawinowa, Veldhoven, Kwiatowa, Marcina Kasprzaka, Słoneczna, Zimowa, Sarnia, Wilcza, Zamkowa.