Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2021/2022

informacje

kliknij ↑

ZAPISY DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W terminie od dnia 10 lutego 2021r. do dnia 26 lutego 2021r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2014 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie: 062 747-20-06 (sekretariat) lub 508-056-398 (dyrektor).

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo pobrania tutaj
2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołydo pobrania tutaj

Publikacja przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów:

- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 9 marca 2021r.

po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 10 marca 2021r. do 15 marca 2021r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym) – do pobrania tutaj

- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 16 marca 2021r.

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie Burmistrza Jarocina – do pobrania tutaj

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.02.2021 r. 26.02.2021 r.

1.07.2021 r. –

          2.07.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

   1.03.2021 r. –

8.03.2021 r.

5.07.2021 r. –

          7.07.2021 r

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej.

9.03.2021 r.

8.07.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

10.03.2021 r. 15.03.2021 r.

 9.07.2021 r. – 14.07.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

16.03.2021 r.

15.07.2021 r.

OBWÓD SZKOLNY

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin - ulice:  Alfreda Brandowskiego, Bluszczowa, Bogusław, Bohaterów Jarocina, Osiedle Bogusław, Deszczowa, Długa, Mjr Zbigniewa Gorzeńskiego, Glinki, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, dr Jordana, Jarmarczna, Jesienna, Jeżynowa, Stanisława Karwowskiego, kpt Bronisława Kirchnera, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Lisia, Lipowa, Leszczyce, Maratońska, kpr. Franciszka Matuszaka, Stanisława Mikołajczyka, Magnoliowa, Śniadeckich, Świętego Ducha, Parkowa, Park, Poziomkowa, Olimpijska, Okrężna, 700-lecia, Osiedle Tysiąclecia, Gen. Stanisława Taczaka, Stawna, Sosnowa, Sportowa, Generała Władysława Sikorskiego,  Skowronkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiosenna, Ludwika Waryńskiego, Zajęcza, Wodna od nr 17 do końca i od nr 24 do końca, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Do Zdroju, Zapłocie, Żerkowska, Żurawia, Żurawinowa, Veldhoven, Kwiatowa, Marcina Kasprzaka, Słoneczna, Zimowa, Sarnia, Wilcza, Zamkowa.