RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 20 06, e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować pod  e-mail: iodo@jarocin.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz promocyjnych wynikających z przepisów prawa oraz statutu szkoły.
 4. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji. W szczególnych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Dotyczy to między innymi zgody na publikację informacji i wizerunku na stronach internetowych szkoły, udostępnianiu danych prasie i telewizji.
 5. Podanie danych identyfikacyjnych (np. imię, nazwisko, PESEL), danych adresowych, danych opiekunów prawnych jest wymagane przepisami prawa w celu realizacji obowiązku szkolnego. Podanie innych danych, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa wizerunku lub publikację Państwa danych w prasie, TV lub na stronach internetowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy, jednostkom nadzorującym lub powierzane podmiotom przetwarzającym. Za wyraźną i dobrowolną Państwa zgodą mogą być publikowane w mediach.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.